SERVICE CALIBRATION GAS DETECTOR
บริการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส (Calibration Gas Detector)
การสอบเทียบคือเป็นการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเครื่องตรวจจับแก๊ส (Gas detector) กับค่ามาตรฐาน ( Standard Gas ) ที่สามารถอ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล โดยจะนำ Stadndard Gas จ่ายให้กับเซนเซอร์เครื่องวัดแก๊ส จากนั้นเครื่องก็จะให้ทำการปรับตั้งค่าเพื่อให้ตรงตามค่าของ Stadndard Gas หรือบางเครื่องก็จะปรับค่าให้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ทำสอบเทียบเพื่อที่จะเก็บค่าและนำข้อมูลที่ได้เข้าระบบดำเนินการออกเอกหลักฐาการตรวจสอบเครื่องหรือที่นิยมเรียกว่า ใบเซอร์สอบเทียบ (Certificate of Calibration) พร้อมทั้งแนบจะมีการแนบ Certificate Standard Gas ที่ใช้ในการสอบเทียบ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทุกครั้ง
สาเหตุที่ต้องมีการสอบเทียบนั้น ก็เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของเครื่องมือวัดในที่ทำงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน เนื่องจากตัวเครื่องมิอวัดเมื่อถูกใช้งานบ่อยๆ อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ใส่หัวข้อแรก gas detection

X